Producenci

Regulamin

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU URBITEX.PL

 

Spis Treści

 1. Wstęp
 2. Definicje
 3. Zasady ogólne korzystania ze Sklepu
 4. Przedmiot świadczonych usług
 5. Moment zawarcia umowy i zakres świadczonej usługi.
 6. Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu
 7. Gwarancja i reklamacje dot. Towarów zakupionych w Sklepie
 8. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu
 9. Reklamacje Usług świadczonych drogą elektroniczną
 10. Newsletter
 11. Ochrona danych osobowych.
 12. Polityka wykorzystywania plików cookies.
 13. Oświadczenia.
 14. Postanowienia końcowe

 

I. Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektronicznych (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
 2. Niniejszy regulamin został stworzony w oparciu o powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polski prawo, jego celem jest określenie zakresu praw i obowiązków korzystających ze Sklepu Użytkowników oraz odpowiedzialności, obowiązków i kompetencji Usługodawcy.
 3. Każdy Użytkownik korzystający ze Sklepu ma obowiązek zarówno do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu jak i także respektowania jego zapisów.
 4. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną, na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz Administratorem Danych jest GRUPA INFICO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 250, 80-314 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez  Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000904191, REGON: 220734424, NIP: 5842667463 - zwana dalej w niniejszym regulaminie INFICO.
 5. Niniejszy Regulamin jest udostępniany użytkownikom pod adresem https://www.urbitex.pl/pl/i/Regulamin/3

II. Definicje

Przez określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć:

 1. Użytkownik – Osoba, która zainteresowana jest ofertą INFICO bezpośrednio lub ze wsparciem osób reprezentujących INFICO, w szczególności osoba rejestrująca się w sklepie lub przekazująca za pośrednictwem wskazanych na stronie kanałów komunikacji (m.in. formularz, adres e-mail, itp.) zapytania bądź składająca zamówienia na towary oferowane w sklepie.
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez INFICO, pod adresem https://urbitex.pl
 3. Administrator Danych Osobowych Użytkowników– administratorem danych osobowych Użytkowników jest GRUPA INFICO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 250, 80-314 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez  Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000904191, REGON: 220734424, NIP: 5842667463. Administrator danych przetwarza dane osobowe w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, dalej jako „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 4. Konto – stworzone dla Użytkownika w ramach Sklepu pod unikalną nazwą (login) konto umożliwiające korzystanie z usług oferowanych przez Sklep, w szczególności dokonywania zakupu oferowanych towarów.
 5. Hasło – ciąg znaków, znany wyłącznie uprawnionemu Użytkownikowi, niezbędny do zalogowania się Użytkownika do Konta w Sklepie, uwierzytelniony w Sklepie;
 6. Rejestracja Użytkownika – proces polegający na poprawnym wypełnieniu przez Użytkownika Formularza Rejestracyjnego, akceptacji Regulaminu i aktywacji Konta.
 7. Towar – produkty oferowane w sklepie, w szczególności: kasy i drukarki fiskalne;
 8. Usługodawca – podmiot świadczący usługę korzystania ze Sklepu, w tym prowadzenia konta oraz nadzorujący proces dokonywanego w ramach funkcjonalności Sklepu, będący usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawcą jest INFICO.
 9. Regulamin – jako regulamin rozumie się niniejszą regulację.
 10. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
 11. Usługa – świadczona drogą elektroniczną usługa za pomocą systemów teleinformatycznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.).
 12. Sprzedaż - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikem za pomocą środka porozumiewania się na odległość.
 13. Nadużycie – postępowanie lub czyn powszechnie uważane za obraźliwe.

III. Zasady ogólne korzystania ze Sklepu

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Sklep nie jest stroną umów zawieranych przez Użytkownika z INFICO lub producentem towaru, a zapewnia jedynie techniczną platformę umożliwiającą dokonywanie zakupu Towarów oferowanych w Sklepie.
 3. Warunkiem korzystania ze Sklepu i z usług świadczonych przez Sklepu, przez Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 4. Korzystanie z usług oferowanych w Sklepie może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny (wyszczególnienie odpłatnych i nieodpłatnych usług zamieszono poniżej w Regulaminie).
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się INFICO w celu realizacji usług dostępnych w Sklepie (m. in. korzystanie z formularza kontaktowego, usługi świadczone drogą elektroniczną,), Użytkownik powinien:
  • Posiadać urządzenie, umożliwiające korzystanie ze Sklepu tj. komputer stacjonarny, laptopa, telefon komórkowy, tablet itp.,
  • Posiadać adres e-mail, przeznaczony w szczególności do kontaktu z INFICO,
  • Posiadać dostęp do sieci Internetowej,
  • Posiadać dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej.
 1. Użytkownik ponosi koszty dostępu do sieci Internet, zgodnie ze stawkami obowiązującymi u operatora świadczącego usługi dostępu do sieci Internet.
 2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wykonania usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu.
 3. Infico nie ponosi odpowiedzialności za działanie przeglądarek internetowych używanych przez Użytkownika przy korzystaniu z Serwisu ani za skutki wynikłe z korzystania z tych przeglądarek.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 5. Użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. W celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z Administratorem drogą mailową (na adres poczty elektronicznej albo telefonicznie (na numer telefonu 42 641 85 98) bądź listownie (na adres korespondencyjny INFICO).
 6. Każdy Użytkownik, który chce skorzystać z usług świadczonych przez INFICO, ma możliwość dokonania rejestracji w Sklepie, lub dokonać zakupu podając dane konieczne do zrealizowania zamówienia m.in.: Imię, Nazwisko, Nazwa Firmy (opcjonalnie), dane korespondencyjne, telefon, adres e-mail, NIP (opcjonalnie)
 7. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Sklepie. Konta są niezbywalne
 8. INFICO nie ponosi odpowiedzialności za przesłanie przez Użytkowników informacji nieprawdziwych, niepełnych lub nieprawidłowych. INFICO nie ponosi w szczególności odpowiedzialności w przypadku wysłania przez użytkownika błędnego Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP).

IV. Przedmiot świadczonych usług

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną oferowane przez INFICO w ramach Sklepu obejmują:
  • Możliwość przeglądania i odczytywania przez Użytkowników materiałów zamieszczanych w Sklepie w ramach dostępu bezpłatnego,
  • Udostępnianie miejsca w ramach Sklepu w celu dodawania opinii pod wybranymi przez Użytkowników towarów, oraz ich wyświetlanie przez Infico w ramach Sklepu,
  • Możliwość zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu,
  • Udostępnia usługę formularza Kontaktowego,
  • Prowadzenia Konta Użytkownika,
  • Świadczenie usługi Newsletter,
 2. INFICO świadczy Usługi, o których mowa w ust. 1 nieodpłatnie.
 3. INFICO niezależnie od usług świadczonych drogą elektroniczną świadczy usługi o charakterze odpłatnym, w szczególności sprzedaż Towarów oferowanych w Sklepie.
 4. Do wszystkich odpłatnych usług doliczany jest podatek VAT.
 5. W ramach usługi INFICO ma prawo do odczytu treści zamieszczonych w platformie treści.

V. Moment zawarcia umowy i zakres świadczonej usługi.

 1. Korzystanie ze Sklepu wymaga dokonania rejestracji w Sklepie lub podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. Dokonanie czynności wymaganych do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy, udostępnionych na stronie Sklepu. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. W celu dokonania rejestracji w ramach Sklepu należy podać wymagane dane jak: Imię, Nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, hasło oraz zaakceptować regulamin, lub zarejestrować się za pośrednictwem konta na portalu społecznościowym Facebook, albo konta w serwisie Google. W przypadku realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika nieposiadającego konta, konieczne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, Nazwa Firmy (opcjonalnie), dane korespondencyjne, telefon, adres e-mail.
 4. Podanie adresu e-mail przez Użytkownika celem skorzystania z Usług oraz zakupu Towaru jest niezbędne.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie usługi w postaci wprowadzenie Konta użytkownika następuje poprzez podanie danych osobowych Użytkownika a następnie akceptację Regulaminu i skorzystania z funkcjonalności o nazwie ,,zarejestruj się’’.
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży Towaru zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 7. Użytkownik może korzystać z Konta, z chwilą zakończenia Rejestracji. Konto Użytkownika nie wymaga dodatkowej aktywacji mailowej.
 8. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika następuje z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta.
 9. INFICO może rozwiązać umowę, poprzez usunięcie Konta Użytkownika, w przypadku:
  • naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  • umieszczenia przez Użytkownika w ramach Serwisu treści o charakterze bezprawnym,
  • treści obraźliwych lub mogących wprowadzić w błąd, a także podjęcia działań, które mogą wywołać zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu,
  • braku akceptacji zmiany postanowień Regulaminu.
 10. O planowanym rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z przyczyn określonych powyżej oraz o usunięciu Konta Użytkownika, Infico powiadomi Użytkownika na 3 (trzy) dni przed planowanym usunięciem Konta.

VI. Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu

 1. Momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a INFICO jest złożenie zamówienia, poprzez wypełnienie formularza zamówienia, dostępnego na stronie Sklepu, potwierdzając zakup za pomocą przycisku „Podsumowanie”.
 2. Zamówienie uważa się za złożone prawidłowo, jeżeli do elektronicznego formularza zamówienia zostaną wprowadzone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Użytkownika, w tym w szczególności imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej. Brak poprawnych danych będzie skutkować brakiem realizacji zamówienia. INFICO zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne lub uniemożliwiają realizację zamówienia.
 3. Złożenie zamówienia może nastąpić również za pośrednictwem Konta Użytkownika.
 4. Użytkownik, będący osobą fizyczną, która składa zamówienie w Sklepie, musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 6. Każda transakcja będzie potwierdzona Fakturą VAT lub paragonem fiskalnym.
 7. Koszt dostawy pokrywa Użytkownik.
 8. Termin realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych.
 9. Z przyczyn niezależnych od INFICO termin realizacji zamówienia określonego w ust. 7 może ulec przedłużeniu. INFICO poinformuje Użytkownika o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określi nowy termin realizacji. W przypadku, gdyby i ten czas miał ulec wydłużeniu, INFICO zobowiązuje się do powiadomienia Użytkownika, w celu dalszych ustaleń.
 10. Zapłaty za zamówienie można dokonać:
  • Przelew bankowym na konto INFICO (nr rachunku bankowego: 06114020040000390283804936)
  • Za pośrednictwem systemu płatności online Przelewy24, które jest dostępne na stronie internetowej sklepu, a której właścicielem jest PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań (KRS: 0000347935).
  • Za pośrednictwem systemu płatności PayPal, które jest dostępne na stronie sklepu, a właścicielem jest PayPal Holdings, Inc.
  • Za pośrednictwem Leaslink, które jest dostępne na stronie sklepu, a właścicielem jest LeaseLink Sp. z o. o.
  • Zamówienie zostanie niezwłocznie przekazane do realizacji po opłaceniu zamówienia.
  • Zamówienie można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

VII. Gwarancja i reklamacje dot. Towarów zakupionych w Sklepie

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez Użytkownika i dostawcę przesyłki.
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że INFICO niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady
 3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w ust. 2 powyżej nie przysługuje, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
 4. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika
 5. W chwili odbioru Użytkownik zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Użytkownik obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie sporządzić protokół, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 6. Reklamacje Użytkownik składa w terminie 14 (czternastu) dni roboczych, liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych Towarów.
 7. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z INFICO za pośrednictwem poczty e-mail, korespondencyjnie lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika i Zamówienia, w szczególności: imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT lub paragon fiskalny) oraz opisać przedmiot reklamacji lub załączyć kopię protokołu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres korespondencyjny INFICO z załączonym opisem wady lub protokołem i kopią dowodu zakupu.
 8. Użytkownik który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Infico dostarczyć rzecz wadliwą do pod adres korespondencyjny Infico tj. al. Grunwaldzka 250, 80-314 Gdańsk
 9. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. Zwrot należy uzgodnić e-mailem, korespondencyjnie lub telefonicznie. Towar niespełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
 10. INFICO rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia przez Użytkownika kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym i sposobie ich uzupełnienia INFICO niezwłocznie powiadomi Użytkownika.
 11. W razie uwzględnienia reklamacji, INFICO dostarczy Użytkownikowi nowy, niewadliwy Towar, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie lub zwróci uiszczoną przez Użytkownika cenę. Jeżeli dostarczenie nowego, niewadliwego Towaru nie jest możliwe, INFICO zwróci Użytkownikowi uiszczoną przez niego cenę.
 12. W razie zwrotu towaru, Użytkownik ponosi koszty przesyłki towaru do siedziby INFICO.
 13. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawidłowego Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP):
  • wymiana pamięci fiskalnej nastąpi na koszt Użytkownika,
  • wykonanie odczytu pamięci fiskalnej, a następnie zakup nowego urządzenia nastąpi na koszt Użytkownika.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu, jako umowy na odległość

 1. Użytkownik, który jest konsumentem lub osobą fizyczną, dla której umowa, jaką z nami zawarłeś, jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego, co do zasady może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrotu towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu - przesyłka nie może być rozpakowana).
 2. Użytkownik może odstąpić od umowy, składając INFICO oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać dane identyfikacyjne Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny), a w przypadku dokonania zakupu poprzez przelew na rzecz INFICO– nr rachunku bankowego, na jaki ma być dokonany zwrot uiszczonej ceny.
 3. INFICO ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. INFICO dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się lub wskazał inny sposób zwrotu.
 4. Uprawnienie Użytkownika do odstąpienia od umowy nie przysługuje w zakresie umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Użytkownika lub służący zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Użytkownika,
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.

IX. Reklamacje Usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Reklamacje dotyczące: rejestracji, potwierdzenia tożsamości oraz innych spraw związanych z dostępem i korzystaniem ze Sklepu należy składać pod adres e-mail sklep@urbitex.pl lub na adres korespondencyjny INFICO.
 2. INFICO udziela odpowiedzi na zgłoszone reklamacje, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, w formie wiadomości e-mail przesyłanej na adres skrzynki elektronicznej reklamującego lub pisemnie na adres nadawcy składającego reklamację. W sprawach szczególnie trudnych dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu odpowiedzi. INFICO poinformuje reklamującego na adres skrzynki elektronicznej reklamującego lub pisemnie na adres nadawcy składającego reklamację, że objęta jego reklamacją sprawa jest szczególnie trudna oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi na tę reklamację.
 3. Uwagi związane z zakłóceniami w funkcjonowaniu Sklepu lub uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Sklepu mogą być zgłaszane przez Użytkownika w terminie 14 dni od daty zdarzenia lub wykrycia nieprawidłowości, poprzez zgłoszenie zawierające opis zdarzenia i treść uwagi pod adres INFICO.
 4. INFICO zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

X. Newsletter

 1. W ramach prowadzonego Sklepu INFICO realizuje bezpłatną usługę Newsletter.
 2. W celu realizacji usługi Newsletter INFICO przetwarzać będzie adres poczty elektronicznej oraz imię Użytkownika.
 3. Usługa Newsletter świadczona jest za pośrednictwem poczty elektronicznej i polega na przesyłaniu Użytkownikowi informacji prawnych i faktycznych dotyczących działań podejmowanych przez INFICO, usług świadczonych przez INFICO oraz aktualnej sytuacji prawnej w zakresie usług świadczonych przez INFICO.
 4. INFICO oświadcza, że e-mail Użytkownika podany w polu newsletter nigdy nie zostanie przekazany firmom zewnętrznym w celu użycia ich do przesyłania informacji handlowej niezwiązanej z działalnością INFICO.
 5. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od INFICO informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej oraz poprzez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę Sklepu do nieokreślonej liczby Użytkowników.
 6. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez zapisanie się na newsletter poprzez naciśnięcie funkcjonalności „zapisuję się’’.
 7. Użytkownik może cofnąć zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych wysyłając wiadomość e-mail z takim żądaniem na adres INFICO lub na adres e-mail sklep@urbitex.pl
 8. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

XI.  Ochrona danych osobowych

 1. Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).
 2. Administrator gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników poprzez zastosowanie środków ochrony odpowiadających wymogom przewidzianym przez RODO.
 3. Administrator oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 4. Dane Administratora Danych i możliwości kontaktu: Administratorem Państwa danych jest INFICO (dalej w niniejszym punkcie jako Administrator)
 5. Z Administratorem można kontaktować się:
  • pod adresem korespondencyjnym INFICO,
  • pod adresem poczty elektronicznej : sklep@urbitex.pl.
 6. Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych: Korzystanie ze Sklepu oraz zawieranie umów za pośrednictwem Sklepu (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, umowa sprzedaży), z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Dane osobowe Użytkowników w ramach funkcjonalności Sklepu są zbierane:
  • Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO w przypadku wyrażenia zgody na dostarczanie Państwu informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez Państwa adres (newsletter), a także w sytuacji wyrażenia przez Panią/Pana zgody na realizację działań marketingowych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacją umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym regulaminem,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacją złożonego zamówienia przez Użytkownika (umowa sprzedaży Towaru),
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu INFICO w następujących celach: marketingu własnych produktów i usług w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celach podatkowych i rachunkowych,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z art. 4 i art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej, w zw. z art. 10 i art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - w celach podatkowych i rachunkowych.
 7. Administrator przetwarza dane do momentu rozwiązania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), do momentu zrealizowania uzasadnionego interesu prawnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Administratora, w szczególności przedawnienia roszczeń lub cofnięcia zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) bądź wniesienia sprzeciwu.
 8. Udostępnienie Danych: Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Użytkownika dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom które Użytkownik wskaże w swoim oświadczeniu (np. Towarzystwom Ubezpieczeniowym, rodzinie, etc.) lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania a także podmiotom wspierającym działania Administratora.
 9. Administrator będzie ujawniać w/w podmiotom Użytkownika dane osobowe zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa Użytkownika danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. Administrator będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jej rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO.
 10. Administrator nie ma zamiaru przekazywania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Prawa osób, których dane są przetwarzane przez Administratora Danych:
  Użytkownik ma prawo:
  • do dostępu do danych osobowych – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane. W takim wypadku, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, zakresie przetwarzanych danych i odbiorcach danych, którym zostały one ujawnione oraz pouczenie o innych, przysługujących prawach (art. 15 RODO);
  • do otrzymania kopii danych – uzyskanie kopi danych podlegających przetwarzaniu, przy czym, pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO).
  • do sprostowania danych osobowych – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  • do ich usunięcia, gdy są nadmiarowe lub nieprawdziwe – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
  • do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  • do przenoszenia danych – otrzymywania w ustrukturyzowanym, powszechnie, powszechnie używanym formacie się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawarte, oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
  • do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,
  • do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie Użytkownika danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownikowi,
  • do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
 12. Aby skorzystać z praw , Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem, wykorzystując podane dane kontaktowe i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 13. Przekazanie danych Administratorowi jest dobrowolne, lecz konieczne do świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie.

XII. Polityka wykorzystywania plików cookies

 1. Pliki cookies to dane informatyczne, przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 2. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem zawartych w plikach cookies. Należą do nich: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego oraz dane o ścieżce nawigacji Użytkownika i o czasie jego pozostawania na określonych podstronach.
 3. Administrator może wykorzystywać pliki cookies w celu:
  • świadczenia usług;
  • dostosowywania zawartości Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika  i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji Użytkownika  (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego Sklepu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy;
 4. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:
  • sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
  • niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
  • wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
  • funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
  • reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  • statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Za pomocą tych ustawień możliwe jest określenie zakresu zgody Użytkownika na umieszczanie tego typu plików w jego przeglądarce. Ograniczenie stosowania lub uniemożliwienie wykorzystania plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre z funkcjonalności Sklepu internetowego.

XIII. Oświadczenia

 1. INFICO zobowiązuje się do obsługi Sklepu z jak największą starannością.
 2. INFICO nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników sprzeczne z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem oraz niniejszym Regulaminem.
 3. INFICO nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia wywołane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 4. INFICO nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Sklepu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
 5. INFICO ma prawo do zastosowania przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu w przypadku przeprowadzania modernizacji, konserwacji strony, a także w wypadku zaistnienia innej usprawiedliwionej okoliczności. Jeśli INFICO będzie planował dłuższą przerwę techniczną w funkcjonowaniu Sklepu zawiadomi o tym Użytkownika poprzez wysłanie do niego wiadomości e-mail.
 6. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają przepisy prawa oraz postanowienia Regulaminu, Umowy (nie w sposób rażący) lub w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone, w szczególności w przypadkach nieudanych prób zalogowania do Konta, INFICO ma prawo natychmiastowego zablokowania Konta w Sklepie. Zablokowanie dostępu do konta oznacza zawieszenie dostępu do świadczonych usług.
 7. Odblokowanie dostępu do Sklepu jest możliwe poprzez pisemny kontakt Użytkownika z INFICO. Po odblokowaniu dostępu do Sklepu Użytkownik w pełni korzysta z zawieszonych usług.
 8. INFICO nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez nieuprawnione osoby trzecie.
 9. Aktualnie obowiązujące po zmianie wersje Regulaminu wraz ze wskazaniem daty wejścia w życie danej wersji, są dostępne pod adresem https://www.urbitex.pl/pl/i/Regulamin/3
 10. W przypadku zmian Regulaminu Sklepu, INFICO powiadamia wszystkich swoich Użytkowników o treści zmian stosownym komunikatem ogłoszonym na Stronie internetowej Sklepu INFICO.
 11. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania Użytkownikowi informacji przez INFICO o zmianie Regulaminu.
 12. W sytuacji, gdy Użytkownik nie wypowie umowy w terminie, o którym mowa jest powyżej, przyjmuje się, że wyraża on zgodę na wprowadzone zmiany i są one dla niego wiążące od daty ich wejścia w życie.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony.
 2. Informacje uzyskane przez Użytkownika w toku korzystania ze Sklepu przeznaczone są wyłącznie do jego własnego użytku i nie mogą być przedmiotem sprzedaży.
 3. Wszelkie usługi, treści (teksty, zdjęcia, znaki, nazwy, elementy graficzne, logotypy, ilustracje itp.), oprogramowanie, znajdujące się na stronie Sklepu stanowiące własność intelektualną INFICO podlegają ochronie przewidzianej przez polskie i międzynarodowe prawo oraz mogą być wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
 4. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z akceptacji niniejszego regulaminu jest Sąd właściwy dla strony powodowej, przy czym w sporze z konsumentami właściwy zawszę będzie Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania konsumenta.
 5. Regulamin zaczyna obowiązywać od dnia 01.08.2023
 6. Regulamin obowiązuje przez czas nieokreślony, do czasu uchylenia bądź zmiany.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl