Producenci

Newsletter

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej RODO, informujemy, że:

Administrator danych osobowych :

Administratorem Państwa danych osobowych jest GRUPA INFICO  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 250, 80-314 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez  Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000904191, REGON: 220734424, NIP: 5842667463, zwana dalej Infico. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą państwo skontaktować się z nami pod adresem siedziby INFICO. Należy wówczas podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania w celu prawidłowego zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą oraz udzielenia odpowiedzi na treść zgłoszenia. W razie wątpliwości co do Państwa tożsamości możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji, np. numeru PESEL.

 

Źródło danych:

Państwa dane osobowe przetwarzamy, gdyż zostały one nam przekazane przez Państwa w wyniku skorzystania z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie: urbitex.pl

 

Zakres danych:

Będziemy przetwarzać dane osobowe przekazane nam przez Państwa, w szczególności dane identyfikujące (imię), a także dane korespondencyjne (np. adres e-mail lub telefon).

 

Podstawy i cele przetwarzania Państwa danych osobowych Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO. Jednocześnie INFICO będzie miał prawo przetwarzać Państwa dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego nawiązanego pomiędzy Państwem a INFICO na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650.). Przetwarzanie Państwa danych będzie się odbywało także w celu wysyłania informacji o produktach i usługach INFICO (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych : art. 6 ust. 1 lit a) RODO) oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Państwa nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność skontaktowania z się Państwem

 

Przekazywanie Państwa danych osobowych innym podmiotom:  Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym działania INFICO, tj.  serwisanci i dostawcy systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane, kancelarie prawne i podatkowe, firmy consultingowe i audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów - w tym firmy obsługujące te serwery, firmy windykacyjne. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane także innym podmiotom, gdy: (1)obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa; (2) jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego; (3) udzieli nam Państwa na to zgodę. Każdorazowo zapewnimy, ażeby zakres ujawnianych informacji tym podmiotom był adekwatny i niezbędny do realizacji założonych celów.  Państwa dane osobowe nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Okres przechowywania Państwa danych osobowych: Dane osobowe Pańswa, jako usługobiorcy INFICO będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń Dodatkowo Państwa danych osobowych będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług INFICO i będą przechowywane do czasu wniesienia przez Panią/Pana ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby realizacji takich celów.

 

Prawa przysługujące Państwa w związku z przetwarzaniem danych: Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osobie, której dane dotyczą, na warunkach przewidzianych w RODO, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także w niektórych sytuacjach prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wówczas przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Państwa zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych lub z uwagi na ilość przekazanych nam żądań termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni. W przypadku skierowania do nas korespondencji prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, ewentualnie adresu do korespondencji, w celu prawidłowego zidentyfikowania Państwa osoby. Informujemy, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności osoby występującej z wnioskiem możemy zwrócić się do Państwa o podanie dodatkowych danych uwierzytelniających, np. numeru PESEL, lub zadzwonić pod przekazany nam numer telefonu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl